Úvodná stránka

O nás

Fotogaléria

Na stiahnutie
Zmluvy a faktúry
Verejné obstarávanie
Pre zamestnancov

Kontakt

Naše služby

POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PRE DOSPELÝCH
S CELOROČNOU POBYTOVOU FORMOU

1. Domov sociálnych služieb
 • pre klientov od 18 rokov - do dovŕšenia dôchodkového veku
 • miesto poskytovania: Balvany 642, Kameničná

 • 2. Zariadenie pre seniorov
 • pre klientov v dôchodkovom veku
 • miesto poskytovania: Ul. Slobody 19 B, Komárno
 • poskytuje sa:
  Odborné činnosti:
  - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  - sociálne poradenstvo
  - sociálna rehabilitácia
  - ošetrovateľská starostlivosť (zabezpečená prostredníctvom OAZIS-ADOS, s.r.o.)
  - pracovná terapia

  Obslužné činnosti:
  - ubytovanie (jednolôžková, dvojlôžková, trojlôžková)
  - stravovanie (5x denne)
  - upratovanie
  - pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

  Ďalšie činnosti:
  - osobné vybavenie
  - úschova cenných vecí
  - záujmová činnosť

 • 3. Zariadenie podporovaného bývania
 • pre klientov od 16 rokov - do dovŕšenia dôchodkového veku
 • miesto poskytovania: Balvany 640, Kameničná
 • poskytuje sa:
  - dohľad a monitorovanie
  - sociálne poradenstvo
  - sociálna rehabilitácia
  - pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
 • utvárajú sa podmienky:
  - na prípravu stravy

 • ĎALŠIE SLUŽBY

  Odborná zdravotná starostlivosť
  Je zabezpečená zmluvnými lekármi v dohodnutých termínoch v našom zariadení.
  - ošetrujúci lekár1x týždenne
  - chirurg1x týždenne
  - kožný lekár1x mesačne
  - interný lekár2x mesačne
  - psychiater1x mesačne
  - neurológ1x mesačne
  - urológ2x mesačne
  - očný lekár1x mesačne

  Donáška stravy do terénu


  Európska únia Európsky sociálny fond Regionálny operačný program
  © 2008-2016 SeptimuS, s.r.o.