Úvodná stránka

O nás

Fotogaléria

Na stiahnutie
Zmluvy a faktúry
Verejné obstarávanie
Pre zamestnancov

Kontakt

Naše služby

ZARIADENIE PODPOROVANÉHO BÝVANIA

Adresy poskytovania:
 • Balvany 640, Kameničná (kapacita: 12 klientov)
 • J. Baranyaiho 17, Komárno (kapacita: 12 klientov)

  V zariadení podporovaného bývania sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život.
  Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej.

  V zariadení podporovaného bývania sa
 • poskytuje:
  - ubytovanie
  - sociálne poradenstvo
  - pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
  - dohľad (usmerňovanie a monitorovanie)
 • utvárajú podmienky na:
  - prípravu stravy
  - upratovanie
  - pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva
 • vykonáva sociálna rehabilitácia


 • ZARIADENIE PRE SENIOROV

  Adresa poskytovania:
  Ul. Slobody 19 B, Komárno (kapacita: 95 klientov)

  V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba:
 • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, alebo
 • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

  V zariadení pre seniorov sa
 • poskytuje:
  - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  - sociálne poradenstvo
  - sociálna rehabilitácia
  - ubytovanie
  - stravovanie
  - upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
  - osobné vybavenie
 • utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí
 • zabezpečuje:
  - záujmová činnosť
  - ošetrovateľská starostlivosť


 • DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

  Adresa poskytovania:
  Balvany 642, Kameničná (kapacita: 125 klientov)

  V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, alebo je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.
  Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v domove sociálnych služieb, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej.

  V domove sociálnych služieb sa
 • poskytuje:
  - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  - sociálne poradenstvo
  - sociálna rehabilitácia
  - ubytovanie
  - stravovanie
  - upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
  - osobné vybavenie
 • utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí
 • zabezpečuje:
  - rozvoj pracovných zručností
  - záujmová činnosť
  - ošetrovateľská starostlivosť


 • Európska únia Európsky sociálny fond Regionálny operačný program
  © 2008-2018 SeptimuS, s.r.o.