Úvodná stránka

O nás

Fotogaléria

Na stiahnutie
Zmluvy a faktúry
Verejné obstarávanie
Pre zamestnancov

Kontakt
Európska únia Regionálny operačný program

Názov projektu:
Kvalitné sociálne služby - prestavba a rekonštrukcia domova sociálnych služieb OAZIS, ITMS kód: 22120120107

Názov operačného programu:
Regionálny operačný program

Prioritná os:
2 - Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately

Opatrenie:
2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately

Cieľ projektu:
Realizáciou projektu zlepšíme podmienky pre poskytovanie sociálnych služieb v Domove sociálnych služieb v Balvanoch, a to najmä rekonštrukciou a rozšírením budovy a zriadením práčovne v doteraz nevyužívanej časti zariadenia.
Vďaka zatepleniu, výmene okien a využitiu obnoviteľných zdrojov energie zvýšime energetickú hospodárnosť.
V dobudovanej prístavbe umiestnime spoločenské a terapeutické aktivity, zabezpečíme klientom prístup na internet a obnovíme vnútorné vybavenie zariadenia.
Vďaka realizácii tohto projektu sa v zariadení uvoľnia priestory pre vznik lôžkového oddelenia.

Zmluvy:
1. Zmluva o NFP
2. Dodatok č. 1 - Zmluva o NFP
3. Zmluva o dielo - Architech group, a.s.
4. Dodatok č. 1 - Architech group, a.s.
5. Dodatok č. 2 - Architech group, a.s.
6. Mandátna zmluva - Stavebný dozor
7. Mandátna zmluva - Verejné obstarávanie
8. Zmluva - Externý manažment
9. Zmluva o dielo - Projektová dokumentácia
10. Zmluva - Interiér
11. Zmluva - IKT
12. Zmluva - TV


Európska únia Európsky sociálny fond Regionálny operačný program
© 2008-2018 SeptimuS, s.r.o.