Úvodná stránka

O nás

Fotogaléria

Na stiahnutie
Zmluvy a faktúry
Verejné obstarávanie
Pre zamestnancov

Kontakt
Európsky sociálny fond

Názov projektu:
Nový domov a šanca na plnohodnotný život

Názov operačného programu:
SOP ĽZ-FSR-2007/2.1/01

Priorita:
Posilnenie sociálnej inklúzie a rovnosti príležitostí na trhu práce

Názov opatrenia:
Zlepšenie zamestnateľnosti skupín ohrozených sociálnym vylúčením


Projekt sa začal realizovať od 1.1.2008 a skončil sa v novembri 2008.

Projekt rieši zamestnateľnosť klientov, ktorí spadajú do cieľovej skupiny a pre ktorých je OAZIS súčasne aj domovom.

Venujeme sa im od februára do novembra tohto roka. V projekte sú rôzne vzdelávacie aktivity. Je to napríklad opatrovateľstvo ako rekvalifikačný kurz. Ten by mal pripraviť absolventa na osobnú prácu s klientom, zabezpečovanie jeho osobných potrieb, aktivizáciu a sociálnu terapiu. To by malo viesť k tomu, aby sme podporili sebestačnosť klienta a jeho sebaúctu. Účastníci projektu absolvujú nielen prednášky a cvičenia, ale aj odbornú prax a na záver obdržia certifikát akreditovaný Ministerstvom školstva SR.
Okrem toho sa naučia pracovať s počítačom a využívať internet.
Ďalej vďaka projektu získajú zamestnanecké zručnosti, teda spoznajú vlastné predpoklady pre úspešné uplatnenie sa, osvoja si komunikačné zručnosti a správanie v rôznych situáciách, zvládnu postup ako si hľadať, nájsť a udržať zamestnanie.
Nezabudli sme ani na psychologické poradenstvo - formou konzultácií a osobného poradenstva pomáhame frekventantom riešiť problémové situácie, v ktorých sa ocitli a ktoré by prípadne mohli ohroziť ich opätovné umiestnenie na trhu práce.


Pozrite si fotogalériu k tomuto projektu.


Európska únia Európsky sociálny fond Regionálny operačný program
© 2008-2018 SeptimuS, s.r.o.